کد خبر: ۱۰۹
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۴
print send
استادیاران: ارزیابی نشریات علمی بر اساس شاخص‌های اعلام شده به انجام رسید.
ارزیابی 100نشریه علوم پایه به شرح ذیل است:# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی
1
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
85
A
2
گروه پژوهشی ریاضی طوسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
3
انجمن ریاضی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
4
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
5
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
6
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
7
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
8
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
9
انجمن نانو فناوری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
10
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
11
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
12
انجمن نجوم ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
13
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
14
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
15
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
16
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
17
دانشگاه کاشان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
18
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
19
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
20
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
21
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
22
دانشگاه شاهرود

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
23
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
24
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
25
انجمن گیاهان دارویی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
26
دانشگاه کاشان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
27
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
28
مرکز آمار ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
29
انجمن شیمی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
30
انجمن آمار ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
85
A
31
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
32
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
55
C
33
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
34
انجمن شیمی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
75
B
35
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
75
B
36
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
37
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
38
دانشگاه ولیعصر رفسنجان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
39
انجمن علوم و فنون دریایی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
40
انجمن آمار ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
41
انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
42
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
10
C
43
انجمن علمی ایمنی زیستی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
44
مرکز آمار ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
55
C
45
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
46
دانشگاه هرمزگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
47
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
48
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
49
انجمن نانو فناوری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
50
انجمن دیرینه شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
51
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
52
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
53
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
54
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
55
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
56
انجمن زمین شناسی نفت ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
57
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
58
انجمن زیست شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
59
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
60
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
61
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
62
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
63
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
64
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
65
دانشگاه اراک

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
66
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
67
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
68
دانشگاه سمنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
69
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
70
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
71
دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
72
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
73
سازمان انرژی اتمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
74
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
75
انجمن ریاضی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
76
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
77
انجمن فیزیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
78
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
79
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
80
انجمن آمار ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
81
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
82
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
83
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
84
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
85
انجمن نانو فناوری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
86
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
87
سازمان هواشناسی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
88
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
89
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
90
دانشگاه صنعتی اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
91
انجمن زیست شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
92
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
93
انجمن زیست شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
94
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
95
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
96
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
97
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
98
انجمن زیست شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
99
انجمن ژئوفیزیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
100
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A

nesws
نظر شما
nesws
نام:
ایمیل:
* نظر:
nesws
آخرین اخبار
nesws
nesws
پر بیننده ترین عناوین
nesws