کد خبر: ۱۱۲
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۶
print send
استادیاران: ارزیابی نشریات علمی بر اساس شاخص‌های اعلام شده به انجام رسید.
ارزیابی 147 نشریه کشاورزی و منابع طبیعی به شرح ذیل است:# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی
1
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
2
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
3
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
4
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
5
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
6
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
7
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
8
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
9
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
10
موسسه تحقیقات شیلات ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
11
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
12
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
13
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
14
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
15
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
16
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
17
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
18
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
19
انجمن کنه شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
20
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
21
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
22
انجمن آبخیزداری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
23
انجمن ماهیان زینتی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
24
انجمن آبیاری و زهکشی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
25
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
26
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
27
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
28
وزارت جهاد کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
29
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
30
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
31
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
32
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
33
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
34
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
35
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
36
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
37
دانشگاه صنعتی اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
38
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
39
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
40
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
41
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
42
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
43
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
44
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
45
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
46
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
47
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
48
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
49
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
50
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
51
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
52
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
53
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
54
انجمن آبخیزداری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
55
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
56
دانشگاه بیرجند

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
57
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
58
دانشگاه صنعتی اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
59
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
60
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
61
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
62
انجمن جنگلبانی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
63
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
64
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
65
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
66
دانشگاه یزد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
67
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
68
دانشگاه یاسوج

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
69
انجمن علوم علف های هرز ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
70
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
71
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
72
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
73
وزارت جهاد کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
74
وزارت جهاد کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
75
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
76
دانشگاه تربت حیدریه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
77
انجمن علوم خاک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
78
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
79
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
80
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
81
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
82
موسسه تحقیقات شیلات ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
83
دانشگاه صنعتی اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
84
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
85
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
86
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
87
وزارت جهاد کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
88
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
89
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
90
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
91
انجمن علمی بذر ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
92
انجمن باغبانی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
93
انجمن زنبور عسل ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
94
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
95
دانشگاه صنعتی اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
96
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
97
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
98
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
99
دانشگاه های منطقه غرب کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
100
دانشگاه های منطقه غرب کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
101
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
102
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
103
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
104
انجمن آبیاری و زهکشی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
105
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
106
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
20
C
107
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
108
انجمن مرتعداری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
109
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
110
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
111
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
112
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
113
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
114
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
115
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
116
انجمن ایمنی زیستی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
117
انجمن حشره شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
118
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
119
دانشگاه شهرکرد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
120
موسسه تحقیقات خاک و آب

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
121
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
122
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
123
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
124
وزارت جهاد کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
125
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
126
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
127
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
128
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
129
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
130
موسسه تحقیقات خاک و آب

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
131
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
132
دانشگاه بیرجند

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
133
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
134
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
135
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
136
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
137
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
138
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
139
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
140
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
141
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
142
وزارت جهاد کشاورزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
143
انجمن ژنتیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
144
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
145
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
146
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
147
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C

nesws
نظر شما
nesws
نام:
ایمیل:
* نظر:
nesws
آخرین اخبار
nesws
nesws
پر بیننده ترین عناوین
nesws